Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Iskola Alapítvány szerepe a projektben: Projekt gazda

Konzorciumi Tag(ok):

Projektazonosító: EFOP-3.3.7-17-2017-00053.

Projekt elnevezése: Informális és nem formális

tanulási lehetőségek kialakítása a Tiszaburai Általános Iskolában

Támogatás összege: 74 991 824 Ft

Projekt megvalósításának kezdete: 2017. 11. 01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.12.31.

Projekt rövid leírása és célja:

A projekt átfogó célja az informális tanulási lehetőségek kialakításán keresztül a neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, a tanulók számára önmaguk, motivációik, képességeik mélyebb megismerését lehetővé tevő, átfogó kompetencia- és készségfejlesztés érdekében az iskolai oktatást kiegészítő, ahhoz illeszkedő tanórán kívüli programok fejlesztése, kiemelten a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói és a kreatív készségek fejlesztése.

Ezen átfogó célhoz kapcsolódik azon cél, hogy olyan informális és nem formális tanulási –módszerek és tartalmak, illetve az ehhez szükséges terek kialakítása az iskolán belül, amelyek:

– eseti és állandó jelleggel, akár tanórai, akár tanórán kívüli keretek között, iskolai projektmunkában fejlesztett tartalmakkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel gazdagítják az informális és nem formális tanulási lehetőségeket, az adott iskolában és más intézményekben tanuló diákok és tanáraik számára egyaránt;

– megfelelő, nyitott teret biztosítanak és eszközökkel segítik többek között az intézmény innovációs munkáját, az iskolai projektfeladatok elvégzését, a diákok kreatív készségeinek kibontakoztatását, a tanórán kívüli egyén és kiscsoportos tanulást, közös játékot.

Projekt keretében tervezett tevékenységek illeszkedése a projekt átfogó céljaihoz:

Módszertani fejlesztés, ezen belül az iskolán belüli informális tanulás olyan állandó tematikájának és tartalmainak kidolgozása, amely illeszkedik a köznevelési intézmény pedagógiai, szocioökonómiai, kulturális adottságaihoz, lehetőségeihez és környezetéhez, és amely több éven át keretet biztosít a Nemzeti Alaptantervhez és a köznevelési intézmény pedagógiai programjához kapcsolódó, tanórán kívüli, élménypedagógiai módszerekkel támogatott, tanulási alkalmak lebonyolításához. Célja a fejlesztésnek, hogy olyan a régi tapasztalatokat is tükröző új módszertanok, tematikák jöjjenek létre melyek a XXI. század oktatási igényeinek eleget tesznek.

A fejlesztés keretében megszervezendő akkreditált pedagógus továbbképzés, szakmai műhelyek is az informális nevelési-oktatási munkára készítik fel a pedagógusokat.

A megvalósítás során mind az intézményeken belüli mind az intézményeken kívül megvalósuló rendszeres programok, mind a témanapok és a témahetek a fenti átfogó célhoz illeszkednek.

A projekt során infrastrukturális beruházásként megvalósítandó innovációs műhely kialakítása is a tanórán kívüli tevékenységek megvalósítását segíti elő.

Az intézményi feladatok közé tartozik a szolgáltatásainkhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosítása, az esélyteremtés, a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálása, az esélyegyenlőség előmozdítása nevelő-oktató munka minden területén:

 • a beiratkozásnál,
 • a tanításban, ismeretközvetítésben
 • a gyerekek egyéni fejlesztésében
 • tanulói előmenetelben
 • a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában
 • a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében
 • a pályaorientációban, a pályaválasztásban
 • a humánerőforrás-fejlesztésben
 • a partnerség-építésben és kapcsolattartásban (szülőkkel, segítőkkel, szakmai és társadalmi környezettel).

Folyamatos feladataink továbbá:

 • A kiemelt figyelmet igénylő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók pontos nyilvántartásának vezetése.
 • Pedagógusaink differenciált képzés és értékelés révén biztosítják, hogy minden tanuló egyéni képességei szerint haladhasson.
 • A lemaradókat, nehézségekkel küszködőket tanulószobával, korrepetálással, egyéni képességeik szerinti fejlesztéssel segítjük.
 • A lemorzsolódás minimális szintre való csökkentése érdekében rendszeres kapcsolatot tartunk a szülőkkel, a tanulókkal, a családsegítő szolgálattal és egyéb partnerekkel.
 • A gyermekek érdekében meghatározó feladatunknak tekintjük a drogprevenciót, a bűnözés elleni küzdelmet, a bűnmegelőzést. Ennek érdekében rendszeres kapcsolatot tartunk fenn a rendőrséggel és kompetens szakemberekkel.
 • Tanulóink számára a szabadidő eltöltésének olyan értelmes és hasznos formáit biztosítjuk, amelyekhez családi hátterük, hátrányos helyzetük miatt egyébként nem juthatnának hozzá.
 • Minden rászoruló gyermek számára biztosítjuk a napközis és tanulószobai ellátást.
 • Rendszeresen figyeljük azokat a pályázatokat, amelyek tanulóink esélyegyenlőségének javítását szolgálják, és lehetőség szerint részt veszünk azokon.