Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Máltai Óvoda és Általános Iskola Tarnabod

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Iskola Alapítvány szerepe a projektben: Projekt gazda

Konzorciumi Tag(ok): Nemzeti Minimum Alapítvány

Projektazonosító: EFOP-1.3.9-17-2017-00056.

Projekt elnevezése:

Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Máltai Óvoda és Általános Iskola Tarnabod

Támogatás összege: 75 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt megvalósításának kezdete: 2017. 11. 01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.10.31.

Projekt rövid leírása és célja:

Átfogó cél az ifjúság hasznos társadalmi szereplővé válásának erősítése, családok, egyházi, ifjúsági szervezetek, gazdasági társaságok iskolai közösségi térre való bevonása. Az iskola komplex funkciórendszerének fejlesztése.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek hozzájárulnak az óvoda és iskola-mint a település köznevelési intézményei-formális oktatás, in- és nem formális eszközökkel történő gazdagításához, a települések közösségesedéséhez, az ifjúsági szereplők társadalom és egymás felé való nyitásának serkentéséhez, a települése megtartó erejének növekedéséhez.

A fejlesztési tevékenységek az iskola pedagógiai programjában foglaltakat alapul véve járulnak hozzá az EFOP céljaihoz. Az egész települést érintő rendezvények, a közösségi kertek kialakítása, zene és képzőművészeti pedagógiai foglalkozások komplex módon járulnak hozzá a cselekvő társadalom kialakulásához.

A konzorciumi partnerrel közösen, illetőleg a településen érintett egyéb szervezetekkel együttműködésben megvalósított tevékenységek is a helyi közösségek megerősítését célozzák.

Az átfogó célhoz kapcsolódó részcélok és azok illeszkedése a helyi igényekhez:

Javuljon az iskolák, az ifjúsági civil szervezetek, és a helyben életképes gazdasági szereplők együttműködése és a társadalom felé történő nyitási képességük.

Ennek érdekében a fenti részcéllal összhangban a hagyományőrző rendezvények, jeles napok megszervezésén és lebonyolításán (önkéntesek bevonásával), az Egészségnapok szervezésével, a háztartási ismereteket átadó szakkörökkel a fejlesztés elősegíti a helyi és térségi szereplők közötti együttműködést, E szereplők közötti együttműködés továbbá a tapasztalatcseréken, és ezen tapasztalatcsere eredményeképpen elinduló programokon keresztül érvényesül.

Növekedjen a településeken elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó informális és nem formális tanulási lehetőségek, továbbá közösségi programok száma és választéka.

A gyerekek jellemzően keveset mozdulnak ki a településről, helyben azonban semmiféle szabadidős, szórakozási lehetőség nincsen. Ezért különösen fontos iskolán kívüli programok szervezése számukra, melyek révén élményekhez jutnak, különböző szituációkban próbálhatják ki magukat, erősödik az önbizalmuk, önismeretük, fejlődnek a készségeik és képességeik. Tervezett tevékenységeink mind ezeket a célokat szolgálják. Ezeket célokat szolgálja továbbá a kibővített programkínálatú jeles napok hagyományőrző rendezvények lebonyolítása is. A táborok, erdei iskolák programjai között szerepel – táplálkozási ismeretek, – egyéni- és környezeti higiénia, a környezet védelme, – a mozgás szükségessége, a sport előnyei – szabadidős tevékenységek, hobbi, szórakozás – kulturális identitás erősítése – zene és táncpedagógiai – kézügyesség fejlesztése kézműves foglalkozásokon keresztül.

Erősödjön a településen élők – különösen a fiatalok és a fiatal felnőttek – társadalmi aktivitása.

A településen élők társadalmi aktivitásának megmozgatása mindegyik tervezett tevékenységen keresztül megvalósul. A zene és képzőművészeti foglalkozások elősegítik a személyiség stabilizálásán keresztül a családi, mint legszűkebb és legfontosabb társadalmi egység életének minőségjavulását, segíti a társadalmi felelősségvállalást, a segítőkészséget. A foglalkozások a szabadidő hasznos és értékes eltöltésének terepéül szolgál.

A helyi kulturális identitás legfontosabb letéteményeseként a hagyományőrző rendezvények és a zenekar cigány tematikájú repertoárja, események, jeles napos kívánnak hozzájárulni a társadalmi aktivitáshoz. Ez a fajta kapcsolódás nagymértékben segítette és segíteni kívánja a jövőben is a faluban élő gyermekeik, ill. fiataljaink integrációját.

Növekedjen az önkéntes tevékenységet végzők száma.

Az önkéntes munkavégzés kialakítása nemcsak projektben foglalt feladatok ellátáshoz, hanem a közösség jövőbeni boldogulásához is elengedhetetlen. Az események szervezése és lebonyolításához, közösségi kertek folyamatos gondozásához, önkéntesség keretében végzett feladatokra van szükség. Célja a fejlesztési tevékenységeknek, hogy minél több gyermek és fiatal kapjon szervezési és lebonyolítási lehetőséget az egyes eseményeknél, melyeken felelősség társításával megtapasztalható a befektetett energia értelme és haszna, valamint a közösségért cselekvés jótékony érzülete.

A létrejövő ifjúsági tevékenységek által erősödjön a vidék helyben megtartó ereje, a tartós elvándorlással szembeni védekezőképessége.

A közösségi identitást erősítő programelemeken keresztül a fiatalok részeseivé, alakítóivá válnak lakóhelyüknek. Ezen tevékenységeken keresztül, megtapasztalhatják, hogy a lemaradásból kivezető út a saját munkájukon keresztüli feladat is. A sikeres továbbtanulás, valamint a helyi gazdasági szereplők munkaerőigényei érdekében tett erőfeszítések így elősegíthetik a helyben maradást

Projekt tevékenységeinek hosszú távú eredményei

A projekt keretében megvalósítani kívánt tevékenységek hasznosulása az alábbi alapelvek felelnek meg:

 • Intézmények közötti aktív együttműködések kialakítása és fenntartása, hagyományteremtő programok elindítása;
 • Jó gyakorlatok kialakítása a nem-formális pedagógiai gyakorlatok alkalmazása által;
 • Önszerveződő csoport, alulról jövő kezdeményezések támogatása;
 • Közösségi kertek gondozásán keresztül aktív társadalmi részvétel létrejötte;
 • Zene és képzőművészet-pedagógiai foglalkozásokon keresztül személyiség- és közösségfejlesztő hatások elérése;
 • Pedagógusok képzéseken keresztül a kiégésnek megelőzése, új pedagógiai módszertanok megismerés, inspirálódás, problémák közös megoldási módjainak kialakítása és gyakorlatának megvalósítása;
 • Helyi viszonylatban a lemorzsolódás csökkentése, ezáltal hosszútávon a helyi munkaerőpiac pozitív elmozdulása;
 • Helyi gazdasági együttműködések elősegítése a párbeszéd megteremtése által;
 • Aktív és cselekvő közösségek működése;
 • Önkéntesség és az önkénteskedés kultúrájának terjedése;
 • Háztáji gazdálkodás meghonosítása, tudatos és felelős életvitel terjedése;

Konkrét pedagógiai-haszon a fejlesztés által:

 • Zenei és képzőművészet-pedagógiai foglalkozások által személyiségfejlesztés – továbbtanulási esélyek növekedése, közösségi identitás, tehetséggondozás, képesség és készség fejlesztés, hasznosan töltött szabadidő, értékes kultúrkörnyezetben.
 • Edzések, sportesemények – helyi közösségi aktivitás elősegítése, hagyományok elindítása
 • Közösségi kertek – működő közösségi kertek, újak létrejötte, tananyag hosszú távú hasznosítása, települési mentorok és szakértelem megléte által tovább működő közösségi kertek.
 • Iskolai jeles napok (kiemelten a farsang és a Márton-nap) programkínálatának bővítése.
 • Tapasztalatcserék – közös gondolkodás elindítása a térség jövőjét illetően, rendszeres találkozók folytatása a projektidőszakon túl.
 • Pedagógus képzések – kiégés megelőzése, cselekvő, lelkes pedagógusi közösség megteremtése

Projekt tevékenységeinek, hatásainak vizsgálata

A projekt megvalósítása során kiemelt hangsúlyt kap a folyamatos hatásvizsgálat, az egyes elvégzett tevékenységek tapasztalatainak összegzése. Fontos, hogy mind a projektidőszakban, mind azt követően a hibákat ki lehessen javítani, a jól sikerült programelemeket pedig megtartani, fejleszteni. Ennek érdekében is, szerveződik a projekt során a társadalmi-gazdasági-pedagógiai szereplők bevonásával a rendszeres tapasztalatcsere.

 

Kapcsolat

Forduljon hozzánk bizalommal az alábbi e-mail címen:

iskolaalapitvany@maltai.hu