Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Iskola Alapítvány szerepe a projektben: Projekt gazda

Konzorciumi Tag(ok): TUTOR Alapítvány a Betegek és Szegények Megsegítéséért

Projektazonosító: EFOP-1.3.9-17-2017-00057.

Projekt elnevezése: Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása – Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Általános Iskola

Támogatás összege: 75 000 000 Ft

Projekt megvalósításának kezdete: 2017. 11. 01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.10.31.

Projekt rövid leírása és célja:

A fejlesztési tevékenység keretében megvalósuló tevékenységek hosszú távú célja a településen élők aktivitásának beindítása. Mind a MMSZ Tiszabői Általános Iskola, mind a településen működő civil és egyházi szervezetek azon munkálkodnak, hogy a térség szegénysége, elmaradottsága csökkenjen.

A projekt keretében történő beavatkozások elősegítik a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, hasznos szabadidő eltöltést biztosítanak, hozzájárulnak a közösség identitásának erősödéséhez, a 95%-ban roma népesség saját kultúrájának megélésén keresztül válik alkalmassá és képessé arra, hogy a társadalom hasznos, értékes tagja lehessen. Célja a tevékenységeinknek egy hosszú távú párbeszéd elindítása a térség nevelési – civil – egyházi – gazdasági – közigazgatási szereplői között, melyek nem csupán közösségi programok szervezésében merül ki, hanem komplex felzárkóztatási, munkahely teremtési programok kigondolásában verhet gyökeret.

A projekt eredményeképpen a település lakóssága jó példákon keresztül tapasztalhatja meg a közös, közösségi munka eredményeit, gyümölcseit (pl. közösségi kert). A projekt keretében megvalósítandó települést megmozgató rendezvényei pedig összehozzák a település lakóit. A már meglevő és működő hagyományok, szokásos mellé, új, gyümölcsöző hagyományokat kívánunk teremteni, melyek hosszú távon meghatározó részei lehetnek a település életének.

A személyiség megerősítését, a kompetenciák erősítését, a tehetség kibontakozását valamint az értékteremtő cselekedeteket támogató programelemeken keresztül az intézmény tanulói nagyobb eséllyel végeznek sikeresen, és nagyobb eséllyel lépnek további tanulási szintekre. Célja ezeknek a tevékenységeknek, hogy mind a családi színtéren, mind a szűkebb közösségi színtéren, mind a munkaerő piaci színtéren helytállni képes aktív állampolgárok legyenek. Ezzel csökkenthető a térség kilátástalansága, elmaradottsága és elhagyatottsága. A fejlesztési tevékenységek mindezen túl hozzájárulnak a rendezett, és rendszerezett életvitelhez, mely elengedhetetlen feltétele a felzárkózásnak.

A nagymértékű szegénységben, elmaradottságban élők számára kiemelten fontos a tevékeny kiutak megmutatása, lehetőségek biztosítása. Az otthonukból keveset kimozduló, településüket alig-alig elhagyó társadalom fiataljainak megmozdítása ugyancsak elengedhetetlen, melyhez ez a projekt és a benne foglalt fejlesztés is nagymértékben hozzájárul.

Projekt tevékenységeinek hosszú távú eredményei

A projekt keretében megvalósítani kívánt tevékenységek hasznosulása az alábbi alapelvek felelnek meg:

 • Intézmények közötti aktív együttműködések kialakítása és fennmaradása, hagyományteremtő programok elindítása
 • Jó gyakorlatok kialakítása a nem-formális pedagógiai gyakorlatok alkalmazása által
 • Önszerveződő csoport, alulról jövő kezdeményezések támogatása
 • Közösségi kertek gondozásán keresztül aktív társadalmi részvétel létrejötte
 • Cigány tánccsoport működésén keresztül nemzeti-kulturális identitás megerősítése
 • Drámapedagógiai foglalkozásokon keresztül személyiségfejlesztő hatások elérése
 • Pedagógusok képzésén keresztül a pedagógus kar kiégésnek megelőzése, új pedagógiai módszertanok megismerése, inspirálódás, problémák közös megoldási módjainak kialakítása és gyakorlatának megvalósítása
 • Helyi viszonylatban a lemorzsolódás csökkentése, ezáltal hosszútávon a helyi munkaerőpiac pozitív elmozdulása
 • Helyi gazdasági együttműködések elősegítése a párbeszéd megteremtése által
 • Aktív és cselekvő közösségek működése a fejlesztési programban elindított közösségek, közösségi munkák által.
 • Önkéntesség és az önkénteskedés kultúrájának terjedése.
 • Háztáji gazdálkodás meghonosítása, tudatos és felelős életvitel terjedése.

Konkrét pedagógiai haszon a fejlesztés által:

 • Drámapedagógiai foglalkozások által személyiségfejlesztés – továbbtanulási esélyek megnövekedése
 • Labdarúgó edzések, sportesemények – helyi közösségi aktivitás elősegítése, hagyományok elindítása, egészségesebb életmód, egészségtudatos magatartás fejlődése
 • Működő cigány tánccsoport – közösségi identitás, tehetséggondozás, képesség és készség fejlesztés, hasznosan töltött szabadidő, értékes kultúrkörnyezetben.
 • Közösségi kertek – működő közösségi kertek, újak létrejötte, tananyag hosszú távú hasznosítása, települési mentorok és szakértelem megléte által tovább működő közösségi kertek
 • Kompetenciafejlesztő foglalkozások
 • Tapasztalatcserék – közös gondolkodás elindítása a térség jövőjét illetően, rendszeres találkozók folytatása a projektidőszakon túl.
 • Pedagógus képzések – kiégés megelőzése, cselekvő, lelkes pedagógus gárda megteremtése.

Projekt tevékenységeinek, hatásainak vizsgálata

A projekt megvalósítása során kiemelt hangsúlyt kap a folyamatos hatásvizsgálat, az egyes elvégzett tevékenységek tapasztalatainak összegzése. Fontos, hogy mind a projektidőszakban, mind azt követően a hibákat ki lehessen javítani, a jól sikerült programelemeket pedig megtartani, fejleszteni. Ennek érdekében is, szerveződik a projekt során a társadalmi-gazdasági-pedagógiai szereplők bevonásával a rendszeres tapasztalatcsere.