Projekt – EFOP-3.11.1-17-2017-000252022-09-13T17:10:34+01:00

Szülő-Suli” tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésre alapozott egyéni fejlesztésen keresztül

 

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Iskola Alapítvány szerepe a projektben: Projekt gazda

Projektazonosító: EFOP-3.11.1-17-2017-00025.

Projekt elnevezése: Szülő-Suli” tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésre alapozott egyéni fejlesztésen keresztül

Támogatás összege: 60 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt megvalósításának kezdete: 2018.01.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.03.31.

Projekt rövid leírása és célja:

A bevont intézményekben, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány fenntartásában működő MMSZ Tiszaburai Általános Iskolában, az MMSZ Tiszabői Általános Iskolában, az MMSZ Galló József Általános Iskola és Magonczka Óvodában, valamint a Máltai Óvoda és Általános Iskolában (Tarnabod) a Felhívás céljaival összeegyeztethető pedagógiai módszertan kialakítása és alkalmazása az iskolai lemorzsolódás visszaszorítása, egyéni tanulási utak támogatása érdekében, megerősítve azt a családi környezetre történő ráhatással.

A projekt célrendszere:

I. Innovatív pedagógiai eszköz- és hatásrendszer kialakítása

 • a tanulók egyéni képességeinek, kulcskompetenciáinak fejlesztése, hátrányok csökkentése
 • tanulási motiváció megerősítése
 • a szülők és az iskola kapcsolatának javítása
 • a szülők aktivitása a közösségfejlesztésben, kommunikációban
 • mindezeket megalapozó pedagógiai módszertan és eszközkészlet kialakítása
 • intézményi kompetenciafejlesztés
 • pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése

II. Személyközpontú, egyéni fejlesztésen alapuló tevékenység folytatása

 • Az érintett gyermekekkel kapcsolatos célok
 • a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése
 • a tanuláshoz szükséges alapkészségek megerősítése
 • a tanulók családi körülményeiből adódó hátrányok csökkentése, a szociokulturális helyzetből adódó lemaradások kompenzálása

III. Az iskola-család együttműködés fejlesztésén alapuló tevékenység

 •  hatékony párbeszéd, együttműködés a szülői házzal
 • a szülők ismereteinek bővítése a korosztályra vonatkozó fejlődéspszichológia kapcsán
 • a szülők fejlesztése a tanulásmódszertan kapcsán, élményközpontú saját gyakorlat elsajátítása
 • együttműködés a családok és más partnerek

 

Közvetlen és rövid távú hatások:

 • tanulás tanítása, eredményesség növekedése
 • szülők képességeinek javulása, aktivitás növekedése az iskola-család kapcsolatban
 • iskolai magatartás javulása
 • otthoni tanulás kialakulása
 • a tudás élményként való megélése
 • a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkenése
 • a család és az iskola együttműködésében komoly előrelépés történik

 

Közvetett és hosszú távú hatások:

 • iskolai tanulmányi eredmények javulása
 • önbizalom növekedése, sikerélmények, pozitívabb hozzáállás az iskolához, jobb tanár-diák viszony
 • középiskolai lemorzsolódás csökkenése
 • a tudatos életvezetés, gyermeknevelés kultúrája elterjed
 • a lakosság munkaerőpiaci kompetenciái javulnak
 • a pedagógusok módszertani kultúrája tovább fejlődik

 

Projekt tevékenységeinek, hatásainak vizsgálata

A projekt megvalósítása során fontos tevékenység a monitoring. Kiinduló elképzelés, hogy a kidolgozott módszertan rendszeres felülvizsgálatára, szükség szerinti beavatkozások eszközölésére és hozzákapcsolódóan, vele párhuzamosan eredményesség- és hatékonyság-mérés, értékelés eljárása kialakítására a Pedagógiai Oktatási Központ bevonásával sor kerüljön.


“Kedvesház” programok a máltai általános iskolákban

2019. tavaszán a Szülő-Suli projekt keretein belül mind a négy általános iskolánkba ellátogatott a Kedvesház intézmény és pedagógiai módszer két vezéregyénisége, Lázár Péter és Bordács Margit, akik pedagógusainkkal karöltve szerveztek színvonalasabbnál színvonalasabb családi napokat tanulóink és szüleik számára.

Mi kell egy jó családi naphoz? – mi már tudjuk!

 • lelkes szervezők
 • alapos előzetes felkészítés (mentortámogatással, érzékenyítéssel, módszertannal, terepszemlével)
 • hangszerek (amiből nem árt, ha mindig „van másik”)
 • teli torokból éneklő gyerekek és szülők
 • közös dal és daltanulás (Káná szomász cinno shávo…)
 • egy négylábú gyerekmágnes: Leya, a labrador
 • bográcsgulyás (vagy ha az nincs, legalább valami ehető dolog)
 • játék és rajzolás
 • valami, ami közös és valami, ami megmarad – mondjuk egy családi ingecske

A járványügyi korlátozások során bevezetett digitális tanrend idejére készítettük a Szülő-Suli projekt résztvevői számára  a http://szulosuli.maltai.hu/ honlapunkat, melyet  abból a célból hoztunk létre, hogy gyermek foglalkozásai online támogatással is megvalósulhassanak, a szülők számára pedig hírekkel, információkkal szolgálhassunk addig is, míg nem lesz lehetőségünk újra a személyes találkozóra.

 

 

Záróbeszámoló

az EFOP-3.11.1-17-2017-00025. azonosítószámú „Szülő-Suli” – tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésre alapozott egyéni fejlesztésen keresztül

 

A projekt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány négy intézményében (MMSZ Tiszaburai Általános Iskola, MMSZ Tiszabői Általános Iskola, Máltai Óvoda és Általános Iskola, MMSZ Galló József Általános Iskola és Magoncka Óvoda) valósult meg.

A projekt 75 bevont tanulóval indult, a futamidő alatt elköltözött, végzett tanulók helyett bevontakkal együtt 91 tanulót és családjaikat értük el.

A szakmai megvalósítás támogatására cselekvési terv és stratégia, pedagógiai módszertan és tananyag készült.

A tanulók egyéni és kiscsoportos fejlesztése 2020. október 31-ig folyamatosan zajlott, ettől kezdődően 2021. február 28-ig csak csoportos foglalkozásokat tartottunk. A pandémia idején az összes lehetőséget kihasználva (online foglalkozások, papír alapon kiküldött és beszedett feladatlapok stb.) működött a projekt.

A tanulók a pályázati kiírásban megfogalmazott elvárást (az egyéni fejlesztési tervvel rendelkezők 70%-ánál minimum 10% legyen a javulás a meghatározott területek legalább 50%-ában, legalább két területen) maradéktalanul teljesítették.

A projekt ideje alatt 26 alkalommal szülő-suli rendezvényt szerveztünk érintve a tanulás tanulása, egészségtudatosság, betegségek megelőzése, alapkompetencia-fejlesztés, az oktatásba való visszatérés vagy belépés tématerületeket.

A négy intézményből 18 alkalommal szerveztünk kirándulást a családok számára.

A pedagógusok képzése 10 alkalommal, kompetenciafejlesztése 10 alkalommal történt a pedagógusok igényei alapján összeállított képzési program szerint a tehetséggondozás, esélyegyenlőség – integráció, infokommunikációs technológia, pályaorientáció, egészségnevelés és mentálhigiéné, gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia, tanítás-tanulás, intézményi nevelés-oktatás – szabadidő-kultúra témakörökben.

Az együttműködő partnereink közül különösen az Egészségfejlesztési Irodákkal (EFI) sikerült szoros kapcsolatot kialakítanunk, a POK szakmai segítségével támogatta a projektet.

A projektmenedzser és a szakmai vezető mind a négy helyszínen folyamatos monitoring tevékenységet folytatott.

A projekt tapasztalatait, módszertanát, jó gyakorlatait az intézmények beépítették/beépítik pedagógiai programjaikba.

 

Kapcsolat

Forduljon hozzánk bizalommal az alábbi e-mail címen:

iskolaalapitvany@maltai.hu

Go to Top