DEVECSERI NAGYLÁNYOK

 

Kedvezményezett neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány

Projekt címe: Devecseri Nagylányok

Projekt azonosító: EFOP-1.4.4-17-2017-00158

Támogatás összege: 28.630.470.- Forint

Támogatás mértéke: 100%

Projekt befejezés dátuma: 2019. október 31.

Támogatás összege: 28.630.470.- Forint

Projekt státusza: Megvalósult

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A BARI SHEJ – NAGYLÁNY – FÁTA MÁRÉ Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése című pályázati kiírásra pályázatot nyújtottunk be. Devecser városában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakközépiskola és a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola, a Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ valamint a Devecseri Roma Nemzetiségi Önkormányzat szoros szakmai együttműködésében, a Devecseri Rendőrőrs, a Védőnői Szolgálat és a Biztos Kezdet Gyerekház munkatársai bevonásával, valamint külső szakemberek szaktudásának igénybe vételével valósítjuk meg programunkat.

A program megvalósítási helyszíne Devecser városa, a programba bevont lányok a Gárdonyi Géza Általános Iskola és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakközépiskola tanulói. A városban ez a két iskola működik, az ide járó tanulók elsősorban a devecseri járás településein élnek. A szakmai együttműködő partnerekkel a program során 9 alkalommal találkozunk esetmegbeszélések keretében, amikor a programba bevont lányok és családjaik kapcsán egyeztetünk. A lakosság számára a Devecseri Városi Televízió tudósításaiban, a városi televízió hivatalos facebook oldalán, továbbá a Devecseri Újság hasábjain adunk hírt tevékenységünkről.

Tervezett tevékenységek

A támogatási időszak alatt folyamatosan biztosítjuk az egyéni és családi mentorálást, célcsoportunk a bevont 25 fő lány, valamint családjaik. A családokkal családlátogatás keretében havi egy alkalommal, illetve szükség esetén haladéktalanul, személyesen vesszük fel a kapcsolatot. A lányokkal a mentorok legalább heti két alkalommal találkoznak személyesen. A mentorálás folyamatáról a mentorok naplót vezetnek.

Kétheti rendszerességgel csoportot működtetünk, amelynek célja a megvalósítás során szerzett tapasztalatok megosztása, a horizontális tanulás biztosítása, az önismeret fejlesztése, a prevenció és a hátránykompenzáció biztosítása. A csoport a programba közvetlenül bevont lányok és mentoraik részvételével működik, szükség esetén egyéb szakemberek (pszichológus, védőnő, dietetikus, addiktológiai konzultáns) részvételével.

Kialakításra került az együttműködés a szakmai-módszertani támogatást biztosító EFOP-3.1.7 kódszámúEsélyteremtés a köznevelésben” című kiemelt projekt megvalósítóival.

Kapcsolatfelvétel, együttműködés kialakítása, találkozók szervezése történt az EFOP-1.4.4 és a tevékenységeket megvalósító szervezetekkel.

Az áldozattá válás megelőzését célzó tréninget biztosítunk, melynek keretében a Devecseri Rendőrőrs képzett munkatársai elméleti és gyakorlati ismeretekkel látják el a lányokat. A biztonságos internethasználat elősegítése érdekében Kovács Éva szakmai vezető 4 alkalomból álló tréninget tart a mentoráltaknak. A lányok önvédelmi képességeinek növelése érdekében 20 alkalommal judo foglalkozás került megszervezésre.

A családi és női szerepekkel foglalkozó csoportot elsősorban a mentorok működtetik a kéthetenként megrendezésre kerülő csoport keretein belül, szükség szerint pszichológus, dietetikus és védőnő is bevonásra kerül a csoportmunkába. Szintén a kéthetenkénti csoportfoglalkozások között kapott helyet a drogprevenció, amely foglalkozásokat addiktológiai konzultáns szervez és tart. A drogprevenció megjelenik a rendőrség áldozattá válás megelőzését célzó tréningjének tematikájában is.

Sport, kulturális és egyéb aktív szabadidős tevékenységek körébe igyekeztünk olyan programelemeket kiválasztani, amelyek a lányok érdeklődésére számot tarthatnak, valamint olyan élményeket nyújthatunk számukra, amelyeket a családjaikkal anyagi- és egyéb nehézségek miatt nem élhetnek át. Az élmények megszerzése is hozzájárul ahhoz, hogy önbizalmuk erősödjön, jobban eligazodjanak a világ dolgaiban, enyhüljenek a hátrányaik. 20 alkalommal táncfoglalkozásokon résznek részt a mentoráltak. Ünnepekhez kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat tartunk. Felkeressük a helyi könyvtárat.  A kutúra jegyében mozi, illetve színházi előadásokat tekintünk meg. Kirándulásaink során ellátogatunk Budapestre, Keszthelyre, Veszprémbe, Ajkára, Herendre, Sárvárra, Balatonfüredre, hajókirándulást teszünk Révfülöpről indulva.

Pályaorientációs foglalkozások keretében lehetőséget nyújtunk arra, hogy a programba bevont lányok megismerkedhessenek a közelben elérhető középiskolákkal, valamint a munkahelyek széles körével. A lányok vetélkedőkön adhatnak számot a megszerzett ismereteikről. A családok motiválása érdekében tematikus családi délutánokat, egészségnapokat szerezünk. Szeretnénk pozitív életmintával élenjáró roma nőket bevonni a programba, példaértékű életutakat bemutatni.

 

A projekt közvetlen célja:

A Máltai szemléletmód szerint az igaz segítség nem csupán pillanatnyi szükséget enyhít, hanem annál többet ad. Ennél fogva a Magyar Máltai Szeretetszolgálat különös gondot fordít a gyerekekre.

Projektünk fő célkitűzésének megvalósításával hozzá szeretnénk járulni a hátrányokkal küzdő roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentéséhez, valamint ehhez kapcsolódóan a továbbtanulási esélyeik növeléséhez, amely kihatással van az életminőségük, egészségi állapotuk, munkaerőpiaci helyzetük javulására.

Ennek keretében komplex projektprogramunk révén részcéljaink voltak:

  • A családon belüli kiszolgáltatottság csökkentése,
  • A gyermekként történő férjhez adás elleni küzdelem,
  • A tanulás szerepének erősítése a stabil munkavállalás érdekében – az iskolai és munkaerő-piaci esélyeik javítása,
  • A szülők nevelési képességeinek fejlesztése,
  • Mindezek érdekében az iskolai sikeresség előfeltételeinek megalapozása az önismeret, a szociális kompetenciák fejlesztésével és a tanulás iránti motiváltság megteremtésével.

 

A projekt indokoltsága:

A projektben résztvevő mentoráltak és családjaik összetett szociális problémákkal, a többségi társadalom által elfogadottaktól eltérő szociokultúrális háttérrel rendelkeznek. A korai gyermekvállalás, az iskolai lemorzsolódás számunkra elfogadható tényezők. A projekt programjai, tevékenységei és támogatásai alkalmával egy elérhető jövőképet, és az ahhoz vezető utat kívánjuk bemutatni számukra, rávezetni őket és családjukat ezen út kezdeti lépéseire. Szeretnénk megismertetni azokat a lehetőségeket, amelyek a személyes életcélokat, a nehézségek, akadályok leküzdését, a kitartást és ösztönzést megadják ahhoz, hogy ezek a roma lányok befejezzék általános és középiskolai tanulmányaikat, esetenként felsőfokú szakképesítést szerezzenek főiskolákon, egyetemeken. Saját élmények szerzése által követendő mintákat szeretnénk bemutatni, amelyek a fentiek elsajátítása által könnyebben elérhetővé válnak számunkra.

A projektben megvalósuló konkrét fejlesztés:

A pályázat során számos tevékenység és program valósul meg.

A pályázati időszakban a lányok iskolaszereket, az évszaknak megfelelő ruhákat és higiéniai szereket kapnak a lányok.

Olyan eszközöket szeretnénk biztosítani a mentorált lányok számára, amelyek a fiatal lányok számára érték, ugyanakkor a családi hátterük nem minden esetben tudja fedezni ezeket a kiadásokat. Célunk, hogy szoros kapcsolat alakuljon ki a mentorálltak és a mentorok között, együtt tudjanak működni a lányok a különböző programok során.

Az internet és egyéb számítástechnikai eszközök segítségével a modern kor kihívásainak való megfelelés válik biztosíthatóvá.

Bízunk abban, hogy munkánk során elérjük céljainkat, a lányok megtapasztalják az iskolai végzettség megszerzésének fontosságát, elsajátítják azokat az alapvető értékeket, készségeket, amelyeket a társadalom támaszt elénk a hétköznapok során.

 

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2019. október 31.

 

Kapcsolat

Forduljon hozzánk bizalommal az alábbi e-mail címen:

iskolaalapitvany@maltai.hu