Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása – Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Általános Iskola

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Iskola Alapítvány szerepe a projektben: Projekt gazda

Konzorciumi Tag(ok): TUTOR Alapítvány a Betegek és Szegények Megsegítéséért

Projektazonosító: EFOP-1.3.9-17-2017-00057.

Projekt elnevezése: Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása – Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Általános Iskola

Támogatás összege: 75 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt megvalósításának kezdete: 2017. 11. 01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.10.31.

Projekt rövid leírása és célja:

A fejlesztési tevékenység keretében megvalósuló tevékenységek hosszú távú célja a településen élők aktivitásának beindítása. Mind a MMSZ Tiszabői Általános Iskola, mind a településen működő civil és egyházi szervezetek azon munkálkodnak, hogy a térség szegénysége, elmaradottsága csökkenjen.

A projekt keretében történő beavatkozások elősegítik a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, hasznos szabadidő eltöltést biztosítanak, hozzájárulnak a közösség identitásának erősödéséhez, a 95%-ban roma népesség saját kultúrájának megélésén keresztül válik alkalmassá és képessé arra, hogy a társadalom hasznos, értékes tagja lehessen. Célja a tevékenységeinknek egy hosszú távú párbeszéd elindítása a térség nevelési – civil – egyházi – gazdasági – közigazgatási szereplői között, melyek nem csupán közösségi programok szervezésében merül ki, hanem komplex felzárkóztatási, munkahely teremtési programok kigondolásában verhet gyökeret.

A projekt eredményeképpen a település lakóssága jó példákon keresztül tapasztalhatja meg a közös, közösségi munka eredményeit, gyümölcseit (pl. közösségi kert). A projekt keretében megvalósítandó települést megmozgató rendezvényei pedig összehozzák a település lakóit. A már meglevő és működő hagyományok, szokásos mellé, új, gyümölcsöző hagyományokat kívánunk teremteni, melyek hosszú távon meghatározó részei lehetnek a település életének.

A személyiség megerősítését, a kompetenciák erősítését, a tehetség kibontakozását valamint az értékteremtő cselekedeteket támogató programelemeken keresztül az intézmény tanulói nagyobb eséllyel végeznek sikeresen, és nagyobb eséllyel lépnek további tanulási szintekre. Célja ezeknek a tevékenységeknek, hogy mind a családi színtéren, mind a szűkebb közösségi színtéren, mind a munkaerő piaci színtéren helytállni képes aktív állampolgárok legyenek. Ezzel csökkenthető a térség kilátástalansága, elmaradottsága és elhagyatottsága. A fejlesztési tevékenységek mindezen túl hozzájárulnak a rendezett, és rendszerezett életvitelhez, mely elengedhetetlen feltétele a felzárkózásnak.

A nagymértékű szegénységben, elmaradottságban élők számára kiemelten fontos a tevékeny kiutak megmutatása, lehetőségek biztosítása. Az otthonukból keveset kimozduló, településüket alig-alig elhagyó társadalom fiataljainak megmozdítása ugyancsak elengedhetetlen, melyhez ez a projekt és a benne foglalt fejlesztés is nagymértékben hozzájárul.

Projekt tevékenységeinek hosszú távú eredményei

A projekt keretében megvalósítani kívánt tevékenységek hasznosulása az alábbi alapelvek felelnek meg:

 • Intézmények közötti aktív együttműködések kialakítása és fennmaradása, hagyományteremtő programok elindítása
 • Jó gyakorlatok kialakítása a nem-formális pedagógiai gyakorlatok alkalmazása által
 • Önszerveződő csoport, alulról jövő kezdeményezések támogatása
 • Közösségi kertek gondozásán keresztül aktív társadalmi részvétel létrejötte
 • Cigány tánccsoport működésén keresztül nemzeti-kulturális identitás megerősítése
 • Drámapedagógiai foglalkozásokon keresztül személyiségfejlesztő hatások elérése
 • Pedagógusok képzésén keresztül a pedagógus kar kiégésnek megelőzése, új pedagógiai módszertanok megismerése, inspirálódás, problémák közös megoldási módjainak kialakítása és gyakorlatának megvalósítása
 • Helyi viszonylatban a lemorzsolódás csökkentése, ezáltal hosszútávon a helyi munkaerőpiac pozitív elmozdulása
 • Helyi gazdasági együttműködések elősegítése a párbeszéd megteremtése által
 • Aktív és cselekvő közösségek működése a fejlesztési programban elindított közösségek, közösségi munkák által.
 • Önkéntesség és az önkénteskedés kultúrájának terjedése.
 • Háztáji gazdálkodás meghonosítása, tudatos és felelős életvitel terjedése.

Konkrét pedagógiai haszon a fejlesztés által:

 • Drámapedagógiai foglalkozások által személyiségfejlesztés – továbbtanulási esélyek megnövekedése
 • Labdarúgó edzések, sportesemények – helyi közösségi aktivitás elősegítése, hagyományok elindítása, egészségesebb életmód, egészségtudatos magatartás fejlődése
 • Működő cigány tánccsoport – közösségi identitás, tehetséggondozás, képesség és készség fejlesztés, hasznosan töltött szabadidő, értékes kultúrkörnyezetben.
 • Közösségi kertek – működő közösségi kertek, újak létrejötte, tananyag hosszú távú hasznosítása, települési mentorok és szakértelem megléte által tovább működő közösségi kertek
 • Kompetenciafejlesztő foglalkozások
 • Tapasztalatcserék – közös gondolkodás elindítása a térség jövőjét illetően, rendszeres találkozók folytatása a projektidőszakon túl.
 • Pedagógus képzések – kiégés megelőzése, cselekvő, lelkes pedagógus gárda megteremtése.

Projekt tevékenységeinek, hatásainak vizsgálata

A projekt megvalósítása során kiemelt hangsúlyt kap a folyamatos hatásvizsgálat, az egyes elvégzett tevékenységek tapasztalatainak összegzése. Fontos, hogy mind a projektidőszakban, mind azt követően a hibákat ki lehessen javítani, a jól sikerült programelemeket pedig megtartani, fejleszteni. Ennek érdekében is, szerveződik a projekt során a társadalmi-gazdasági-pedagógiai szereplők bevonásával a rendszeres tapasztalatcsere.

 

 

 

EFOP-1.3.9-17-2017-00057 Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása –
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Általános Iskola

 • szakmai beszámoló –

 

A projekt kezdete: 2017. november 1., zárása: 2019. október 31.

Konzorciumi partner: Tutor Alapítvány

A projekt során megvalósított célok:

 • Erősítettük a formális nevelésen kívüli közösségi kezdeményezéseket, melyek a fiatalok kompetenciáit, esélyeit növelik (különböző foglalkozások)
 • Olyan programokat dolgoztunk ki, melyek a fiatalok cselekvő, aktív, hasznos és hasznosítható időtöltését biztosítják (pl. közösségi kert)
 • Olyan programokat szerveztünk, amelyek elősegítik a helyi kulturális közösségi identitás megélését, ezáltal a szociális hátrányok lebontását (cigány tánccsoport)
 • Olyan foglalkozásokat tartottunk, melyek a közös kulturális tevékenységeken keresztül az öngondoskodást segítik elő, támogatják, az életre és a kulturált viselkedésre nevelést célozzák (pl. drámapedagógia)
 • A projektnek köszönhetően fellépésekre, települési önkéntességi programokban való részvételre került sor
 • A kompetenciafejlesztő foglalkozásokra alsó és felső tagozaton váltásban napi rendszerességgel került sor, összesen 279 alkalommal. Az alsó tagozaton ugyanaz a 15 fő tanuló járt a foglalkozásokra a projekt teljes időtartama alatt, a felső tagozaton 5 fő cserélődött az általános iskola befejezése miatt. A foglalkozásokon a játszva tanulás módszerét alkalmazva, a gyakorlati elemeket előtérbe helyezve értek el a foglalkozásvezetők jelentős eredményeket. A gyermekek tanulási, koncentrálási képességei növekedtek, eredményeik javultak.
 • A hagyományőrző cigány tánccsoport 72 alkalommal tartott foglalkozást a projektidőszak alatt. 15 fővel indult a csoport, 3 fő cserélődött időközben. A tánccsoport ez idő alatt 17 alkalommal lépett fel iskolai és településen kívüli rendezvényeken. A Kerecsenden 2018-ban megrendezett Podo-Híd Roma – Magyar Diák Kulturális Fesztivál különdíját kapta, majd 2019-ben első helyezést ért el.
  A foglalkozások identitáserősítő, hagyományőrző, közösségfejlesztő szerepe rendkívül nagy volt, a kamasz korosztály megszólításának eredményes eszközévé vált. A roma kultúra gyökereivel, a lovári nyelv értékeivel való megismerkedés, az autentikus cigánydalok gyakorlása mind az identitástudat

erősítését szolgálta.

 • A közösségi kertfoglalkozások 25 fővel indultak, 70 alkalommal zajlottak a projekt során. A tanulók nagy lelkesedéssel vettek részt – a téli előkészületektől kezdve a tavaszi ültetéseken, a nyári és őszi munkálatokon át – minden munkafolyamatban. A foglalkozásokon hasznos elméleti és gyakorlati ismereteket szereztek, melyek elősegítik az önfenntartó életmód kialakítását, a háztáji gazdálkodás megteremtését. Mind ezek mellett a természeti környezet védelmére, az egészséges életmód megismerésére is nagy hangsúlyt fektettek a foglalkozásvezetők. A foglalkozások mellett 4 közösségi kert témahetet is megrendeztek a foglalkozásvezetők az egész iskola bevonásával.
 • A projekt keretében két kert tananyag kidolgozására is sor került, melyekből mind a pedagógusok, mind a szülők, mind a diákok rendkívül hasznos információkat szerezhetnek a kertművelés gyakorlati megvalósításához.
 • A drámapedagógiai foglalkozások 15 fővel indultak, majd 2018 szeptemberében – az általános iskola befejezése miatt – újabb 15 fő lépett be a projektbe. A projekt során 50 foglalkozás megtartására került sor, melyeken a tanulók személyiségfejlesztése, önbizalom-erősítése, komplex személyiségfejlesztés, a helyes értékrend és keresztény világszemlélet kialakítása történt.

A foglalkozások mellett négy alkalommal témahétre és négy színházi előadás megtekintésére került sor (Budapest – Magyar Színház: Valahol Európában; Budapest – Kolibri Színház: Aranygyapjas kaland; Szegedi Látványszínház: Tüskéshátú jóbarát, Mesekocsi Színház: A dzsungel könyve)

 • A labdarúgó edzéseken 15 fő vett részt, fiúk és lányok egy-egy csoportban, 66 foglalkozást tartottak a projekt során, melynek célja a Bozsik-programból kimaradt gyermekek bevonása, az egészséges életmódra nevelés, a helyi közösség erősítése volt. A rendszeres edzések mellett a tanulók több alkalommal részt vettek a térségi labdarúgó tornákon is.
 • A projekt ideje alatt 2 komplex ifjúsági nap, sportnap keretében mozgásos, játékos vetélkedők, rendezvények, előadások, foglalkozások keretében az egészségtudatos életmód erősítése, a közösségi identitás erősítése megtörtént, a sporttevékenységbe bevontak száma jelentősen nőtt: az egész iskola részt vett ezeken az eseményeken.
 • 24 alkalommal tartottunk jeles napot, melyen az intézmény valamennyi tanulója részt vett. Számos színes program, kiváló előadó tette emlékezetessé ezeket a rendezvényeket.
 • A pedagógusok képzése 2×30 órában megtörtént. Első alkalommal az Informatikai alapképzés – Kompetenciafejlesztés pedagógusoknak – „Digitális eszközök használata, szerepe a pedagógusok módszertani repertoárjának fejlesztésében, tanulásszervezési hatékonyságuk növelésében” elnevezésű akkreditált pedagógus-továbbképzésre került sor. A képzés témája a pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztése, különösen: digitális anyagok használata az oktatásban, digitális eszközök használata (interaktív táblák, laptopok, tabletek, egyéb modern IKT eszközök), digitális anyagok (óravázlatok, digitális tananyagok, egyéb digitális tartalmak) készítésének lehetőségei, e-learning keretrendszerek az oktatásban volt.

A második 30 órás képzés a Kedvesház pedagógia megismerésére irányult, a „más”-ság megismerése, roma kultúra, a roma és/vagy hátrányos helyzetű gyerekek együttnevelése állt a középpontjában a módszertani tréning jellegű továbbképzésnek.

 • 16 alkalommal tartottunk tapasztalatcserét helyi és térségi társadalmi szereplőkkel. Valamennyi alkalommal a helyi iskolai közösség legégetőbb problémáival foglalkoztunk, kerestünk megoldási lehetőségeket, jó gyakorlatokat, tapasztalatokat.

 

A projekt során 4 fő önkéntes segítő segítette a munkánkat.
Közvetített önkéntes tevékenységek száma (www.onkentes.gov.hu-n) 12 alkalom.
Fogyatékkal élő bevont személyek száma a projektbe 2 fő.
Megkötött együttműködési megállapodások száma 4 db.

 

Kapcsolat

Forduljon hozzánk bizalommal az alábbi e-mail címen:

iskolaalapitvany@maltai.hu