Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Galló József Általános Iskola és Magoncka Óvoda Gyulaj

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Iskola Alapítvány szerepe a projektben: Projekt gazda

Konzorciumi Tag(ok): Gyulajért Alapítvány

Projektazonosító: EFOP-1.3.9-17-2017-00055.

Projekt elnevezése: Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Galló József Általános Iskola és Magoncka Óvoda Gyulaj

Támogatás összege: 75 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt megvalósításának kezdete: 2017. 11. 01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.10.31.

Projekt rövid leírása és célja:

A fejlesztési tevékenység keretében megvalósuló tevékenységek hosszú távú célja a településen élők aktivitásának beindítása. Mind a Galló József Általános Iskola és Magoncka Óvoda, mind a településen működő civil és egyházi szervezetek azon munkálkodnak, hogy a térség szegénysége, elmaradottsága csökkenjen.

A projekt keretében történő beavatkozások elősegítik a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, hasznos szabadidő eltöltést biztosítanak, hozzájárulnak a közösség identitásának erősödéséhez, a 90%-ban roma népesség saját kultúrájának megélésén keresztül válik alkalmassá és képessé arra, hogy a társadalom hasznos, értékes tagja lehessen. Célja a tevékenységeinknek egy hosszú távú párbeszéd elindítása a térség nevelési – civil – egyházi – gazdasági – közigazgatási szereplői között, melyek nem csupán közösségi programok szervezésében merül ki, hanem komplex felzárkóztatási, munkahely teremtési programok kigondolásában verhet gyökeret.

A projekt eredményeképpen a település lakóssága jó példákon keresztül tapasztalhatja meg a közös, közösségi munka eredményeit, gyümölcseit A projekt keretében megvalósítandó települést megmozgató rendezvényei pedig összehozzák a település lakóit. A már meglevő és működő hagyományok, szokásos mellé, új, gyümölcsöző hagyományokat kívánunk teremteni, melyek hosszú távon meghatározó részei lehetnek a település életének.

A személyiség megerősítését, a kompetenciák erősítését, a tehetség kibontakozását valamint az értékteremtő cselekedeteket támogató programelemeken keresztül az intézmény tanulói nagyobb eséllyel végeznek sikeresen, és nagyobb eséllyel lépnek további tanulási szintekre. Célja ezeknek a tevékenységeknek, hogy mind a családi színtéren, mind a szűkebb közösségi színtéren, mind a munkaerő piaci színtéren helytállni képes aktív állampolgárok legyenek. Ezzel csökkenthető a térség kilátástalansága, lemaradottsága és elhagyatottsága. A fejlesztési tevékenységek mindezen túl hozzájárulnak a rendezett, és rendszerezett életvitelhez, mely elengedhetetlen feltétele a felzárkózásnak.

A nagymértékű szegénységben, elmaradottságban élők számára kiemelten fontos a tevékeny kiutak megmutatása, lehetőségek biztosítása. Az otthonukból keveset kimozduló, településüket alig-alig elhagyó társadalom fiataljainak megmozdítása ugyancsak elengedhetetlen, melyhez ez a projekt és a benne foglalt fejlesztés is nagymértékben hozzájárul.

Projekt tevékenységeinek hosszú távú eredményei

A projekt keretében megvalósítani kívánt tevékenységek hasznosulása az alábbi alapelvek felelnek meg:

 • Intézmények közötti aktív együttműködések kialakítása és fennmaradása, hagyományteremtő programok elindítása – hagyományőrző rendezvények projektidőszakon kívüli rendszeres megtartását és megszervezését
 • Jó gyakorlatok kialakítása a nem-formális pedagógiai gyakorlatok alkalmazása által – a pedagógiai jó gyakorlatok projekt időszakon kívüli alkalmazása és fejlesztése.
 • Önszerveződő csoport, alulról jövő kezdeményezések támogatása – a projektidőszakot követően a cigány népismereti műhely működése, további hagyományőrző rendezvények szerveződése
 • Egészségnapok jó gyakorlatán, tapasztalatain keresztül a rendezvény megszervezése a projekt időszakot követően
 • Cigány népismereti műhely és a Szakmák napján keresztül nemzeti-kulturális identitás megerősítése
 • Drámapedagógiai foglalkozásokon keresztül személyiségfejlesztő hatások elérése.
 • Pedagógusok képzésén keresztül a pedagógus kar kiégésnek megelőzése, új pedagógiai módszertanok megismerés, inspirálódás, problémák közös megoldási módjainak kialakítása és gyakorlatának megvalósítása
 • Helyi viszonylatban a lemorzsolódás csökkentése, ezáltal hosszútávon a helyi munkaerőpiac pozitív elmozdulása – hozzájárul ehhez a drámapedagógiai foglalkozás, a háztartási ismeretek, a szocializációt támogató hagyományőrző tevékenységek és a komplex pedagógia munkát lehetővé tevő táborok és erdei iskolák.
 • Helyi gazdasági együttműködések elősegítése a párbeszéd megteremtése által
 • Aktív és cselekvő közösségek működése a fejlesztési programban elindított közösségek, közösségi munkák által.
 • Önkéntesség és az önkénteskedés kultúrájának terjedése.

Konkrét pedagógiai-haszon a fejlesztés által:

 • Drámapedagógiai foglalkozások által személyiségfejlesztés – továbbtanulási esélyek megnövekedése
 • Úszó edzések, gimnasztika foglalkozások, egészség napok – helyi közösségi aktivitás elősegítése, hagyományok elindítása
 • Cigány népismereti szakkör, a hagyományőrző tábor, erdei iskola megvalósításával – közösségi identitás, tehetséggondozás, képesség és készség fejlesztés, hasznosan töltött szabadidő, értékes kultúrkörnyezetben.
 • Egészségnap, fenntarthatósági témahét, háztartási ismeretek – alapvető öngondoskodás, higiéniai, életviteli változások, életrendbeli pozitív fejlemények elérése.
 • Tapasztalatcserék – közös gondolkodás elindítása a térség jövőjét illetően, rendszeres találkozók folytatása a projektidőszakon túl.
 • Pedagógus képzések – kiégés megelőzése, cselekvő, lelkes, szakmailag képzett, folyamatosan fejlődő pedagógus gárda megteremtése.

Projekt tevékenységeinek, hatásainak vizsgálata

A projekt megvalósítása során kiemelt hangsúlyt kap a folyamatos hatásvizsgálat, az egyes elvégzett tevékenységek tapasztalatainak összegzése. Fontos, hogy mind a projektidőszakban, mind azt követően a hibákat ki lehessen javítani, a jól sikerült programelemket pedig megtartani, fejleszteni. Ennek érdekében is, szerveződik a projekt során a társadalmi-gazdasági-pedagógiai szereplők bevonásával a rendszeres tapasztalatcsere.

 

 

 

EFOP-1.3.9-17-2017-00055 – Szakmai beszámoló

Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Galló József Általános Iskola és Magoncka Óvoda Gyulaj

szakmai beszámoló

 

Projekt gazda: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány

Konzorciumi Tag(ok): Gyulajért Alapítvány

Projektazonosító: EFOP-1.3.9-17-2017-00055.

Projekt elnevezése: Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Galló József Általános Iskola és Magoncka Óvoda Gyulaj

Támogatás összege: 75 000 000 Ft

Projekt megvalósításának kezdete: 2017. 11. 01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.10.31.

 

 1. november 1-jén kezdte meg működését a Dél-dunántúli régióban az Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Galló József Általános Iskola és Magoncka Óvoda Gyulaj elnevezésű projekt. A település lakosai számára több olyan szolgáltatás nem érhető el, amelyek hiánya jelentős mértékben rontja, illetve nem tudja növelni a gyulajiak életminőségét és életkilátásait, munkaerő piaci esélyeit, közösségi aktivitását, oktatási teljesítményét, s mindez fokozottan érinti a mélyszegénységben, illetve szegregált lakókörnyezetben élőket. A 24 hónap alatt zajló intenzív szakmai tevékenységek során a település intézményei, kiemelten az általános iskolások számára próbáltunk hozzájárulni, illetve pótolni elérhetetlen szolgáltatásokat, eszközöket, stb. Olyan lehetőségek nyíltak meg mind a település, mind pedig a gyermekek számára, melyekhez a projekt nélkül nem juthattak volna hozzá.

 

A projekt során megvalósított célok, tevekénységek

 

 • Heti rendszerességgel öt témakörben összesen 318 db foglalkozás került lebonyolításra, mely erősítette a formális nevelésen kívüli közösségi kezdeményezéseket, melyek a fiatalok kompetenciáit, esélyeit növelik (cigány népismereti szakkör, kiskukta szakkör, úszóedzés, gimnasztika szakkör, drámapedagógiai foglalkozások)

 

 • 8 alkalommal kerültek megszervezésre jeles napok, melyen az intézmény valamennyi tanulója és dolgozója részt vett. Számos színes program, kiváló előadó tette emlékezetessé ezeket a rendezvényeket (pl.: Mai beás cigány irodalom és festészet; A népmese napja; A cigányság világnapja; Karácsony, stb.)

 

 • A projekt ideje alatt 4 alkalommal Egészség és sportnap keretében mozgásos, játékos vetélkedők, rendezvények, előadások, foglalkozások keretében az egészségtudatos életmód erősítése, a közösségi identitás erősítése megtörtént, a sporttevékenységbe bevontak száma jelentősen nőtt: az egész iskola részt vett ezeken az eseményeken.

 

 • A társadalmi és globális felelősségvállalást, környezettudatos magatartást és a fenntartható gazdálkodással kapcsolatos ismeretek megszerzését támogató Fenntarthatósági témahetet szerveztünk 4 alkalommal, melyen a gyermekek és pedagógus együtt a természeti- és épített környezet védelme, a tudatos vásárlás és fogyasztási szokások, szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás témakörben szerezhettek tapasztaltatást, hosszútávon beépítve a saját és családjuk mindennapi életébe.

 

 • A Drámapedagógiai témahetek a közös kulturális tevékenységeken keresztül az öngondoskodást segítik elő, támogatják, az életre és a kulturált viselkedésre nevelést célozzák. A drámapedagógiai témahéten belüli 4 színházlátogatás során magas színvonalú színházak előadásait tekinthették meg a gyermekek.

 

 • 2 alkalommal Hagyományőrző napközis tábor került megszervezésre, mely a szünidő alatti hasznos időtöltés céljából szerveződött. Kreatív kézműves foglalkozások, sporttevékenységek színesítettek az 5 napos tábort.

 

 • 2 alkalommal Természetismereti erdei iskolába juthattak el a gyermekek, melyen megismerkedhettek az erdő szépségével, növényeivel és állataival. A közösségépítő kirándulásokon kipróbálhatták magukat szokatlan, új helyzetekben, megtanulhattak közösen döntéseket hozni, konfliktusokat megoldani és lehetőségük nyílt a szűk környezetükből kilépve más tájakat is megismerni.

 

 • 4 alkalommal biztosítottunk a gyermekek számára Szakmák napja programot, melyek során megismerhették a különböző szakmák fortélyait. Ezen pályaorientációhoz kapcsolódó napok hozzájárultak a foglalkozások szélesebb spektrumú megismeréséhez, az információs előadások pedig a munkához való érdeklődés felkeltését és fenntartását szolgálták.

 

 • 8 alkalommal tartottunk tapasztalatcserét helyi és térségi társadalmi szereplőkkel. Valamennyi alkalommal a helyi, települési közösség szereplői vettek részt rajta a hit védelme és a szegények szolgálata; óvoda-iskola átmenet; szociális; egészségügyi; pályaválasztás, pályaorientáció; munkaerőpiaci helyzet; kulturális, sport-szabadidő témakörben. Az iskolai közösség és a település legégetőbb problémáival foglalkoztak a résztvevők, keresték a megoldási lehetőségeket, jó gyakorlatokat, tapasztalataikat osztották meg.

 

 • A pedagógusok 60 órás képzése 2 etapban 36-24 óra valósult meg.

Első alkalommal Kalandok és álmok, pályaorientáció elnevezésű akkreditált pedagógus-továbbképzésre került sor.  A második etapban a Kedvesház pedagógia megismerésére irányult, a „más”-ság megismerése, roma kultúra, a roma és/vagy hátrányos helyzetű gyerekek együttnevelése állt a középpontjában a módszertani tréning jellegű továbbképzésnek

 

A tevékenységekhez szükséges eszközöket, anyagokat, rendezvényszervezési-, catering, kommunikációs-, képzési szolgáltatásokat, valamint a humán-erőforrást is a projekt biztosította.

 

A szakmai megvalósításhoz szükséges eszközök közül beszerzésre kerültek drámapedagógiai foglalkozásokhoz bábok, ünneplő ruhák; társasjátékok; irodaszerek; háztartási szakkörhöz konyhai eszközök, kis-és nagygépek, alapanyagok; úszó és sportedzésekhez felszerelések; cigány népismereti foglalkozásokhoz és fellépésekhez ünneplő és cigánytáncos ruhák, anyagok.

A projekt során 4 fő önkéntes segítő segítette a munkánkat.

Közvetített önkéntes tevékenységek száma (www.onkentes.gov.hu-n) 13 alkalom.

Fogyatékkal élő bevont személyek száma a projektbe 2 fő.

Megkötött együttműködési megállapodások száma 4 db.

 

A szakmai tevékenységek a szakmai tervnek megfelelően, a tervezettek szerint zajlottak le.

 

 Kapcsolat

Forduljon hozzánk bizalommal az alábbi e-mail címen: iskolaalapitvany@maltai.hu